ANALIZA E PASQYRAVE FINANCIARE PDF

Llogaria perfshin nenkontraktoret qe kane punuar ne objekt. Keta jane zakonisht brigada muratoresh, karpentieresh etj te cilet ndihmojne puntoret e firmes ne ndertimin e objektit. Kjo percakton nivelet minimale te vleres se shtuar per nivel te siperfaqes se ndertuar dhe per pasoje percaktohen nivelet minimale fiskale te Tatimit te Vlere se Shtuar. Ne kete post perfshihen te gjithe taksat dhe tatimet direkte. Taksat qe paguan nje firme ndertuese jane lokale, te bashkise ku ajo kryen aktivitet.

Author:Tygolkis Kizil
Country:Reunion
Language:English (Spanish)
Genre:Education
Published (Last):24 March 2012
Pages:377
PDF File Size:8.40 Mb
ePub File Size:10.95 Mb
ISBN:183-4-62829-995-6
Downloads:68398
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MemuroObjektivat e ketij trajnimi: 1. Dhenia e njohurive baze ne fushen e analizes se pasqyrave financiare. Nepermjet zhvillimit te ketij trainimi synohet te realizohet: 1. Konsolidimi i njohurive te marra mbi analizen e pasqyrave financiare. Dhenia e njohurive me te thelluara mbi ceshtje specifike te analizes se pasqyrave financiare si te kuptuarit e gjendjes financiare te njesise duke studiuar strukturen e kapitalit te njesise ekonomike dhe treguesit e kthimit ne kapital te saj.

Ndergjegjesimi per rendesine e te lexuarit te kujdesshem te pasqyrave financiare aktuale dhe perspektive, ne menyre qe te jene te afte te bejne vleresimin e shoqerise. Synohet te kuptohen vecorite e Analizes se Pasqyrave Financiare ne shoqeri te ndryshme si: ndertim, sherbime, industriale, financiare, publike etj.

Hyrje ne Analizen e Pasqyrave financiare. Analiza e jashtme. Analiza e brendshme. Analiza statike. Analiza e kthimit ne investime, ne kapital, ne aktive.

Analiza e riskut. Risku ekonomik. Risku financiar. Likiditeti afatshkurter. Aftesia paguese AGJ. Analiza dinamike. Analiza e politikes financiare. Pasqyra e Flukseve te Paras. Analiza e rritjes. Analiza kontabel dhe vlera e brendshme Procesi i vleresimit dhe rregullimit te pasqyrave financiare per te pasqyruar me mire realitetin ekonomik.

Analiza Financiare Procesi i vleresimit te pozicionit dhe performances financiare duke perdorur pasqyrat financiare. Pasqyrat financiare Bilanci kontabel. Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve. Pasqyra e fluksit te mjeteve monetare. Pasqyra e kapitalit te pronarit. Analiza e Kredise A. Analiza e Likuiditetit Treguesit statik dhe dinamik te likujditetit.

Kapitali punues. Analiza nepermjet raporteve. Aftesia paguese Struktura e Kapitalin dhe aftesia paguese. Treguesit e Struktures Kapitalit.

Treguesit e kthimit mbi Kapitalin Aksioner. Analiza e bilancit kontabel mbi cilesine e fitimit. Lektore: Vjollca Karapici Ibrahimi Prof.

CONNY MENDEZ METAFISICA AL ALCANCE DE TODOS PDF

Analiza financiare në biznes

Si shprehet situata financiare? Situate financiare shprehet perms structures s aktivit dhe t pasivit si dhe nga raportet e segmenteve gjegjse t aktivit dhe t pasivit. N kt rast duhet t kihet parasysh shprehja perms kombinimeve t pandashme t lidhjeve t afatevedhe t vlerave gjegjsisht shumat n aktiv t kombinuara me afatet e imobizimeve dhe shumat n pasiv t kombinuara me afatet e skadimit. Si bhet vlersimi i situates financiare prmes rregullave vertikale t financimit? Me ndihmn e rregullave vertikale t financimit,bher vlersimi i ksaj structure. Kto rregulla prpiqen q t vendosin normn pr strukturen e kapitalit ose pasivit tbilancit. Ktu sht fjala para s gjithash pr raportin n mes t kapitalit vetjak dhe t huaj,lartsin e rezervs pr mbulimin e rrezikut dhe marrdhnie t tjera, ndr t cilat posarisht raporti ndrmjet burimeve afatgjata dhe afatshkurtra.

AVR LIBC USER MANUAL 1.8.0 PDF

Analiza e pasqyrave financiare: Përdoruesit e treguesve financiarë

You are on page 1of 2 Search inside document 1. Si shprehet situata financiare? Situate financiare shprehet perms structures s aktivit dhe t pasivit si dhe ngaraportet e segmenteve gjegjse t aktivit dhe t pasivit. N kt rast duhet tkihet parasysh shprehja perms kombinimeve t pandashme t lidhjeve tafatevedhe t vlerave gjegjsisht shumat n aktiv t kombinuara me afatet eimobizimeve dhe shumat n pasiv t kombinuara me afatet e skadimit. Si bhet vlersimi i situates financiare prmes rregullave vertikale tfinancimit?

LUIS ZAPICO MAROTO PDF

Analiza e Pasqyrave Financiare

.

BEAUTY AWAKENED GENA SHOWALTER PDF

Paraqitja e Pasqyrave Financiare

.

Related Articles