ASERTIVITA NEJEN NA PRACOVITI PDF

Klientv pirozen svt jako vchodisko sociln prce Oldich Matouek Vyjdme z teze, e filozofick koncept pirozenho svta je mon vyut k empirickmu popsn klientova svta". Vraz svt zde budeme pouvat ve vznamu souvisejcm s eskou etymologi slova. Je to univerzum veho, k emu se lovk vztahuje vztahuje se i sm k sob , piem to, k emu se vztahuje, je osvtleno" v protikladu proti tm ped narozenm a po smrti Machek Osvtlen svt lovk sdl s jinmi lidmi.

Author:Zule Arajas
Country:Benin
Language:English (Spanish)
Genre:Love
Published (Last):9 October 2009
Pages:141
PDF File Size:1.52 Mb
ePub File Size:11.81 Mb
ISBN:343-7-59401-390-6
Downloads:31728
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TeramarKlientv pirozen svt jako vchodisko sociln prce Oldich Matouek Vyjdme z teze, e filozofick koncept pirozenho svta je mon vyut k empirickmu popsn klientova svta". Vraz svt zde budeme pouvat ve vznamu souvisejcm s eskou etymologi slova. Je to univerzum veho, k emu se lovk vztahuje vztahuje se i sm k sob , piem to, k emu se vztahuje, je osvtleno" v protikladu proti tm ped narozenm a po smrti Machek Osvtlen svt lovk sdl s jinmi lidmi. Mnoh nboenstv pracuj s pedstavou e mrtvch, kter je v podzem, tud v temnot.

Plat sice, e ve fantazich a ve snu m - eeno s Herakleitem - kad lovk svj vlastn svt, i ten je vak spojen se svtem sdlenm. Ze spolenho svta bdcch lid pichz do fantazi a sn materil; obsahy fantazi a sn tak mohou bt sdleny s jinmi lidmi.

Podstatnm znakem klientova svta je, e je konstruovn. Intenzivn emon stavy mohou klientovi jeho svt zabarvit naerno" nebo narzovo". V krizovch situacch se klientovi hrout" jeho svt, co znamen, e klient stoj ped nutnost dosavadn svt rekonstruovat. Klient byl v institun optice tm toton s jeho problmem, ppadn s diagnzou".

Nsledek tto necitliv ordinovan totln nhrady je dnes popisovn jako instiucionaizace" nebo hospitalismus". Nkter formy pe maj neskrvanou ambici rekonstruovat klientv svt. Terapeutick doktrna se nap. Jin formy pe si z klientova svta vyberou jen jeden problmov systm", nap. Hodnocen klientovch poteb a jeho situace se stalo poadavkem, bez nho si dnes nelze kvalitn sociln sluby pedstavit. V nkterch zemch je dokonce zkonem vyadovno, aby v uritch ppadech zejmna tehdy, kdy klient nem zcela zpsobil formulovat sv poteby a rozhodovat o monch zdrojch jejich naplnn agentura hodnotc poteby nebyla toton s agenturou slubu poskytujc, take poskytovatel sluby je nucen skldat ty jin, nezvisl organizaci.

U ns je tento princip zatm uplatnn jen v novm zkon o sociln-prvn ochran dt, kde je jako hodnotitel definovn sttn ednk. Dosud u ns petrvvajc praxe svovn role klientova opatrovnka pracovnkovi stavu, kter o klienta peuje, je naopak pokraovnm totalitrnch praktik pedchozho politickho reimu.

Dkladn hodnocen je na mst zejmna tehdy, kdy je klientovi jako een jeho situace nabzen pobyt v stavu nebo komplexn denn program. Sluby tohoto typu uvdj klienta do novho prosted. Toto prosted vytv limitovanou nabdku monost a definuje prostor, v nm se klient nabzenm aktivitm me vnovat. Komplexn program pe vdy vrazn modifikuje klientv svt. Porovnvn zpsobu, jakm klient il ped vstupem do komplexnho programu pe a po nm, by mlo bt preferovanm zpsobem hodnocen pnosu pe.

Tato vaha nechce prozkoumvat vechny mon zpsoby hodnocen klienta a jeho situace. Chce pipomenout zpsoby v pomhajcch,profesch bn uvan, aby je pak mohla porovnat s komplexnjm pohledem. Hodnocen klienta se obvykle provd v nsledujcch rmcch: Popisuje se osobnostn vvoj klienta, v tomto vvoji se hledaj piny socilnho selhvn anamnza , aby bylo mon stanovit, jak se dve kalo, sociln diagnzu".

Vraz diagnza implikuje, e dalmu postupu se bude kat terapie. Popisuje se kvalita socilnch dovednost klienta, duevnho zdrav, rozvoje rozumovch schopnost nebo jin obecn charakteristika, ppadn cel soubor takovchto stlch vlastnost, o nich se pedpokld, e ovlivuj sociln uplatnn klienta takovm pstupem je nap.

Uplatnitelnost hodnocen tohoto druhu v socil nich slubch je jen orientan; navc je s nm spojeno nebezpe stigma tizace klienta obecnou nlepkou. Popisuje se jen stupe postien nap. Porovnvaj se aktuln klientovy poteby nap. Definuje se problmov systm", aby bylo mon navrhnout kroky ve dou k een problmu.

Definuj se douc dovednosti klienta potebn k zvldnut uritho i votnho kolu i situace nap. Pehled m pomoc k tomu, aby mohly bt nedostaten dovednosti posilovny. Reduktivn povaha tchto schmat je zejm na prvn pohled. Jejich kombinovn je mon jen obtn, protoe by znamenalo ken perspektiv. Jejich podstatnm rysem je fakt, e je pipravil a vyzkouel nkdo jin ne ten, kdo bude hodnocen provdt, a samozejm nkdo jin ne klient.

Jsou to techniky, nvody, v jejich uvn se adepti pomhajc profese musej pedem vycviit. Dalm vznamnm prvkem je spojen hodnotcho schmatu s uritou teori", by by lo o teorii vyjditelnou jedinou vtou nap. Teorie vak zstv uivatelem asto nereflektovan a tn pdem nem mon provovat ani adekvtnost jejho pouit.

Schmata vedouc k pevodu kvalit na kvantity sice umouj zobecnn vroky o klientovi i o souborech klient , skutenosti klientova ivota se tm vak mohou vzdalovat. Pipomenu jen strun bn zpsob een" kolnho selhvn dtte. Dt je kolou poslno do pedagogicko-psychologick poradny, tam odbornk udl vyeten, nape zvr obsahujc obecn tvrzen, z nich nkter jsou kvantitativn.

Ta vak nemus bt uitelm zcela srozumiteln, ale i pokud srozumiteln jsou, dt chod dl do koly, dl m stejn obte a nic dalho se nemus stt. Polome si otzku, zda je mon strukturu klientova svta popsat a pochopit z jinho vchodiska, ne jak nabzej specializovan vdy o lovku.

Mohlo by se zdt, e poadavek vstupu do klientova svta e empatie pracovnka. Ta vak je jen korespondenc emon. Jist vznamnou, nebo si umme pedstavit, e mlo empatick pracovnk uvid nap. Vy stupe empatie znamen jen jinou volbu jednoho vznamnho kontextu. Mohlo by se zdt, e cestu do klientova svta otvr sdlen stejnho prosted, nap.

Novodob filozofie nastolila na zatku Tmto pojmem je u nj mnna kantovsk univerzln idea pedchzejc a podajc vekerou lidskou zkuenost. Jde o ist a priori, pedstavujc horizont vech horizont". Pm k Husserlv Jan Patoka , inspirovan Aristotelovou naukou o pohybu, Bergsonovou koncepc vnitnho pohybu" a Heideggerovm existencialismem rozvinul tma dle. Pekroil Husserlovo kartezinstv - tedy zamen na poznvajc subjekt - postultem primtu praxe: Pvodn branou k pirozenmu svtu nen kontemplatvni reflexe, nbr reflexe jako soust praxe, jako sloka vnitnho, chovn a jednn.

Pirozen svt budeme chpat jako obecn schma lidsk zkuenosti? Koncept pirozenho svta nestav lovka do protikladu ke svtu. Je odlin od bnho anglosaskho pojet osoby v situaci, v jeho rmci chce pomhajc pracovnk doshnout toho, aby se klient se situac co nejlpe vyrovnal. Nron situace toti nepila odkudsi odjinud nezvisle na klientovi. Situace je nron dky tomu, e je jako takov hodnocena klientem. Dosti asto klient vznik a prbh nron situace pomhal rerovat.

Aktivita oznaovan v jazyce jednm slovem zmn v kontextu t pohyb svou podstatu: nap. V souvislosti prvnho pohybu me po silovat intimn vazby len rodiny, v rmci pohybu druhho me podpo image vyprave, v rmci tetho me jt o mtus a vkladov komenti k nmu.

Jazykem stejn pojmenovvan vci a bytosti mohou tak figurovat vt vech tech ivotnch pohybech a stejn jako u innost bude jejich oznaen dky jinmu kontextu dostvat jin vznam. Partner je buberovskm Ty v rmci prvnho pohybu, v rmci druhho je buberovskm Ono" nebo mt bt vztah k nmu provn jako cesta ke spse. I sama kategorie svta se vt tech kontextech ivotnch pohyb bude promovat: svt je jednou prostoi v nm hledme bezpen msto prvn pohyb ; podruh je prostedm ob starvn naich poteb druh pohyb , potet poukazem k silm zsvtnn tet pohyb.

Ale pedem si meme b jisti, e vdy vechny sfry obsaeny a obsazeny budou. Napklad lovk p vodnho prosted", o nm tak rdi spekuluj psychobiologov, pravdpo dobn vnoval druhmu pohybu jen minimum sil.

Soud se, e obstarvm obivy mu zabralo asi ptinu asu, kdy nespal. Ostatn as vyploval hrami a nboenskmi obady tet pohyb. Nicmn lov na mamuta i sbrn plod rostlin byly nepochybn prac. Sfra prvnho pohybu - domov - byla u tohotc lovka z na dnen perspektivy minimalistick, penosn, budovan z oka mit a snadno dostupnho materilu kosti, ke, vtve , ppadn nebyla budovna vbec, protoe se bydlelo v jeskyni. Ty jsou u postmaterialist sice neuritj a smenj ne u tradicionalist, nicmn ob skupiny nboensk pedstavy nepostrdaj.

Mohlo by se zdt, e druh skupina mimochodem nejpoetnj , jdouc za vysokou spoleenskou presti a materilnmi hodnotami, kter nboenstv odmt nebo je k nmu velmi vlan, na tet pohyb rezignovala. D se vak najt dkaz, e tomu tak nen - vrazem pohybu prlomu me bt u tto skupiny nap. Detailnj lenem zkladnch struktur a substruktur pirozenho svta me mt nsledujc podobu, inspirovanou preferovanmi tmaty soudob filozofick antropologie Coreth ; Sokol ; Sokol : osoba jako tlo tv, pohlav, funkce tla, Tvrzen Patokova ka Blohradskho , e pirozen svt nen tematizovateln na pd objektivnch vd a jeho struktura je odhaliteln jen na pd osobnho vdom, by platilo, pokud bychom se dreli Husserlovy ostr distinkce mezi filozofi a matematizovanou prodovdou.

O monosti udret pedpoklad opan, toti e struktury pirozenho svta a vdeckch objektivac propojiteln jsou, svd fenomenologick psychologick vzkum, kter v USA rozvij zejmna skupina psobc na univerzit v Duquesne Hein a Austin Podle pehledu vypracovanho citovanmi autory m tento vzkum dv vtve. Empirick fenomenologick vzkum byl zahjen Adrinem van Kaamem v edestch letech Jeho prkopnick prqe se zabvala zkuenost porozumn.

Byla inspirovna v t dob velmi vlivnou psychoterapeutickou teori Carla Rogerse a kombinovala kvantitativn a kvalitativn pstup. V prvnm projektu popsalo student zkuenost porozumn v kontaktu s nejblimi lidmi. Jejich vpovdi pak byly poaroeny zpracovn podobnmu obsahov analze, piem byla zjiovna i mrashody mezi posuzovateli. Nebyla vak uita soustava pedem danch kategori, do nich by posuzovatel vroky tdili.

Postup velmi pipomn dnes uvan postup zkoumn vychzejc z tzv. Podobn jako Kaam postupoval v sedmdestch letech Giorgi, kdy studoval, co pro bn lidi, nezaten vdeckmi teoriemi, znamen koncept uen.

Vechny tyto postupy se opraj o bn jazyk astnk vzkumu. Druhou vtv tohoto typu vzkumu je hermeneutick fenomenologick vzkum, kter se tak chce vyhbat pedpojatm teoretickm konstrukcm. Vzkumnk me nanejv podat popis fenomnu, o kter se zajm, v kontextu nkolika perspektiv. Hermeneutick vzkum proto kombinuje zdroje dat vlastn zkuenost vzkumnka, vpovdi jinch oaob, relevantn zznamy, popisy fenomnu v odborn a krsn literatue aj.

Proces interpretace dat je v rmci tohoto pstupu vce zaten preferencemi vzkumnka ne v ppad empirickho fenomenologickho vzkumu. Nen vak dn dvod, pro by k porozumn klientovu svtu nemohly a nemly pispvat metody bn uvan v pomhajcch profesch k hodnocen ppadu". Kad ze struktur a substruktur klientova svta je empiricky prozkoumateln u jednotlivho lovka a tak u jakkoli definovanch socilnch skupin. I samo dlen klientova svta na substruktury by se mohlo stt pedmtem zajmavho empirickho eten.

Monost najt empirick indiktory dolome pro strunost jen jednm pkladem pro kadou kategorii detailnjho lenn klientova svta, kter jsme navrhli ve: tlesn schma konstruovan podle projektivn kresby vlastn postavy; a rozbor klientovch volnch asociac; klientem pozen fotografie prosted, kter klient povauje za svj domov; kivka vlastnho ivota" znzorujc bilanci jednotlivch obdob, body obratu v minulosti a pedstavu budoucnosti; genogram rodiny; analza pracovn zte vychzejc z reakc zench vegetativnm nervovm systmem; obsahov analza klientova vyprvn o souasnm politickm dn; a rest morlnho vvoje.

Vechny takov indiktory jsou samozejm parciln vpovd o jednom celku. Jednotliv indiktory se vak v praxi jednotlivch pomhajcch profes stvaj systmem, celkem, kter reprezentuje vechno ostatn, nebo alespo pedstavuje privilegovanou brnu do klientova svta.

ALESIS MULTIMIX 8 USB FX PDF

Daniel-Goleman---Emoční-inteligence

Jan Melvil Publishing, s. S vydnm tto lehkomysln pruky psan Z radosti a pro radost, se ale cosi zmnilo. Bn mdia si vimla, e i my mui mme sv dny, a nastala doba musk, balic. V nsledujcch letech se prodaly destky tisc vtisk m knihy a ta byla peloena do poltiny a sloventiny. Byl jsem zavalen stovkami dost o radu i o rozhovor.

GUALTIERO MARCHESI 45 PDF

Šikana nejen ve škole

.

Related Articles